Katkıda Bulunduğum Basılı Çalışmalar

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Katkıda Bulunduğum Basılı Çalışmalar

 1. Evaluation of the mastoid air cell system by high resolution computed tomography: three-dimensional multiplanar volume rendering technique. Koç A., Ekinci G., Bilgili MA., Akpınar IN., Yakut H., Han T. J Laryngol Otol. 2003 Aug;117(8):595-8
 2. Herpes Zoster Sefalikus Sendromu bulunan bir olgu sunumu; BilgiliM.A., AltıntaşA.,.TunçT.E., Han T. Haseki Tıp Bülteni Cilt 40, sayı 1,2002: 67-69
 3. Rinoplasti cerrahisinde eksternal ve endonazal yaklaşım metod ve endikasyonlarının karşılaştırılması Bilgili M.A., Yığit Ö., Sanisoğlu O., Altıntaş O., Han T. Türk Otolarengoloji Arşivi, Cilt40, Sayı 2,2002: 102-107
 4. Benign paroksismal pozisyonel vertigoda tekrarlanan kanalit repozisyon prosedürü Apuhan T., Bilgili M.A., Aksoy F., Koç A., Güven A., Han T. Otoskop dergisi cilt 3,sayı2,2002: 65-69
 5. Bir olgu nedeniyle mikst larengopyosel Veyseller B., Koç A., Bilgili M.A., Ersözlü T., Han T. türk Otolarengoloji Arşivi, Cilt41, sayı 1,2003: 36-41
 6. Nazal kavite maksiller sinüs ekstramedüller plazmasitomu Veyseller B., Koç A., Bilgili M.A., Ersözlü T., Han T. KBB Postası Cilt 13, sayı 1,2003: 36-39
 7. Burun sırtı basal hücreli karsinom olgusunda tek aşamalı alın flebi çevrilmesi Taşkın Ü., Apuhan T., Bilgili M.A., Han T., Karaaslan O. Haseki Tıp Bülteni Cilt 40, sayı 3,2002:243-245
 8. Glomus Jugulare ve Glomus Timpanikum tümörlerinde cerrahi tedavi ve defekt rekonstrüksiyonu Koç A., Veyseller B., Bilgili M.A., Han T. Haseki Tıp Bülteni Cilt 40, sayı 3,2002:251-259
 9. Akut sinüzitli hastalarda klaritromisin etkinliğinin klinik ve radyolojik olarak değerlendirilmesi Veyseller B., Bilgili M.A., Koç A., Sanisoğlu O., Yiğit Ö., Aksoy F., Apuhan T., Akut H., Han T. Haseki Tıp Bülteni Cilt 40 sayı 2,2002:133-136
 10. Bening paroksismal pozisyonel vertigoda egzersiz tedavisi sonuçlarımız Apuhan T., SanisoğluO., Yiğit Ö, Eğilmez İ., Aksoy F., Bilgili M.A., Karaslan O., HanT. Haseki Tıp Bülteni Cilt 40 sayı 2,2002: 137-142
 11. Glomus tümörleri ,tümör özellikleri ve tanı yöntemleri Koç A., Bilgili M.A., Veyseller B., Han T., Haseki Tıp Bülteni Cilt 40 Sayı2, 2002: 163-170
 12. Çocukluk çağında görülen boyun kitleleri Koç A., Bilgili M.A., Altıntaş O., Han T. Haseki Tıp Bülteni Cilt39 sayı 2,2001:157-163
 13. Alerjik rinosinüzitte bilgisayarlı tomografi ve endoskopik muayene bulgularının tanıda rolü Kumbasar S., BilgiliM.A., Veyseller B., Taşkın Ü., Karataş A., Han T., Karaaslan O. Haseki Tıp Bülteni Cilt 41 sayı 1,2003:61-68
 14. Parameningeal rabdomiyosarkomlar: olgu sunumu Bilgili M.A., Veyseller B., Koç A., Karataş A., Ersözlü T., Han T . ‘KBB Postası’ dergisine yayımlanmak üzere kabul edildi
 15. Bir olgu nedeniyle glomus karotikum tümörleri ve cerrahi tedavi öncesi embolizasyon Koç A., Bilgili MA., Altıntaş O., Han.T. ‘Türk Otolaringoloji Arşivi,2004,42(2):120-123
 16. Causes of failure in endoscopic sinus surgery-anatomical landmarks and the aid of CT KoçA., Veyseller B., Taşkın Ü., Bilgili MA., Karaaslan O., ‘Türk Otolaringoloji arşivi, 2004;42(1):23-29.
 17. İleri nazal polipozisli hastalarda topikal kortikosteroid tedavisinin topikal ve sistemik kortikosteroid tedavisi ile karşılaştırılması Veyseller B., Tolu U., Bilgili MA., Loç A.,Han T.‘KBB Postası’ Cilt 13,Sayı 4, 2003;182-188
 18. İnverted papilloma olgularına yaklaşımımız Veyseller B., Koç A., Bilgili M.A., Karataş A., Ersözlü T ‘KBB Postası Cilt 13,Sayı 4,2003;199-202
 19. Kronik otitis media nedeniyle opere edilen 123 olgunun değerlendirilmesi Koç.A.,Binay Ö., Veyseller B., Bilgili M., Karaaslan O., HanT. ‘KBB Postası’ Cilt 13,Sayı3,2003;135-138
 20. Sinonazal polipozisli olgularda preoperatif sistemik steroid kullanımı ve sonuçlarımız Karataş A., Koç A., Bilgili M.A., Veyseller B., Han T. Türkiye Klinikleri J ENT 2004,4:90-94
 21. Revizyon rinoplasti olgularımızın retrospektif analizi Bilgili M.A., Koç A., Veyseller B.,Seferoğlu B., Karaaslan O., Karataş A. Türkiye Klinikleri J ENT 2004,4:95-101
 22. Fas and Fas Ligand proteins influencing the pathogenesis of the squamous cell tumors of larynx BilgiliM.A, Koç A.,Veyseller B., Ersözlü T., Demirbağ R.N., Batur Ş.,Karaaslan O. Journal of Otology and Laryngology dergisinde değerlendirmede
 23. Haseki Tıp Bülteni 1999 yılı, 37. cilt indeksi Bilgili MA.
 24. Haseki Tıp Bülteni 2000 yılı, 38. cilt indeksi Bilgili MA.
 25. Haseki Tıp Bülteni 2001 yılı, 39. cilt indeksi Bilgili MA, T.Ersözlü