A. Mert Bilgili Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

A. Mert Bilgili Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatını taşıyan A. Mert BİLGİLİ ( “Veri Sorumlusu”) tarafından işlenen veya işlenebilecek kişisel verilerinize ilişkin olarak; söz konusu veri işleme faaliyetinin hangi ortam ve şartlarda gerçekleştirildiğine ve buna ilişkin gerek sizin gerekse Veri Sorumlusunun hak ve yükümlülükleri konusundaki bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

I. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Veri sorumlusu olarak faaliyetlerimizi icra ederken; Kliniğimiz tarafından farklı kanallarla mevzuata, politikalarımıza ve üstlenilen yükümlülüklere eksiksiz bir şekilde uyum sağlanabilmesi amacıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanunun 4. maddesinde öngörülen temel ilkelere uygun olarak, 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve öngörülen düzenlemeler kapsamında Açıklamalı Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

II. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Aktarılması

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu tarafından verilen hizmet, ürün ya da faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, klinik birimlerimiz, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, etkinlikler, fuar, tanıtım ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

Açıklamalı Aydınlatma Metninde yer alan genel nitelikli ve özel nitelikli kişisel verileriniz, kliniğimizin faaliyetlerinin yürütebilmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirmesi ve Açıklamalı Aydınlatma Metninde yer alan amaçlarla işlenebilecektir.

Veri Sorumlusu kişisel verilerinizi işlerken, imkân dâhilindeki teknolojik desteklerle alakalı teknik ve idari önlemleri almakta ve veri güvenliği ile mahremiyet konusunda periyodik çalışma ve iyileştirmeler yapmaktadır.

İşlenen kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şart ve amaçlar dâhilinde, mevzuat ve politikalarımıza uygun olarak faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla iş birimlerimizin bu doğrultuda gerekli çalışmalarını yapması için, Kliniğimiz bünyesindeki çalışanlarımızla paylaşılabileceği gibi, sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar, tedarikçilerimiz, yurt içinde ve yurt dışında bulunan iş ortaklarımızla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecek, ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içinde ve yurt dışında aktarılabilecektir.

III. Veri Sahibi Olarak Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kanunun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda yer alan hususlarla ilgili detaylı bilgi Açıklamalı Aydınlatma Metninde yer almakta olup Açıklamalı Aydınlatma Metnine ulaşmak ve ayrıca talepleriniz için A. Mert BİLGİLİ ile iletişime geçebilmeniz adına iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

A. Mert BİLGİLİ

Adres : Bakırköy ilçesi Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Caddesi No:89 Kat:3 Daire:7

Telefon : (0212) 296 31 20

Mail adresi : mertbilgili@drmertbilgili.com

Web site : www.drmertbilgili.com